Usvojena odluka o novom načinu prikupljanja otpada – novi sustav od 1. travnja 2018.

0
Komunalac add

Tema koja je izazvala opsežnu raspravu na prošloj sjednici vrbovečkog Gradskog vijeća je donošenje Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Riječ je o odluci koju je trebalo donijeti radi nove Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, za koju je 1. veljače istekao rok prilagodbe. Naime, sve jedinice lokalne samouprave dužne su poštivati navedenu Uredbu, u protivnom kazne iznose od 100 do 300 tisuća kuna.

Davatelj usluge prikupljanja otpada na našem području je Komunalac Vrbovec, koji je već započeo s odvojenim prikupljanjem otpada, a od travnja 2016. godine odvojeno prikuplja papir i plastiku na kućnom pragu.

O novom sustavu prikupljanja otpada govorio je direktor Komunalca Vrbovec Mato Jelić istaknuvši kako je u cilju daljnjeg unaprjeđenja usluge te usklađenja navedene Uredbe potrebno uspostaviti novi način obračuna i plaćanja usluge odvoza otpada, koji će se temeljiti na volumenu spremnika i broju pražnjenja. – Navedeni obračun bit će pravedniji za korisnike koji će imati mogućnost izbora između dva, tri i četiri pražnjenja spremnika mjesečno. Novost je i to što je razdvajanje otpada sada obavezno. Na davatelju usluge je da procijeni koliko treba iznosit cijena obavezne minimalne javne usluge, što je fiksni dio cijene, a koliko cijena za svako pražnjenje spremnika – objasnio je Jelić. Također je dodao da cijena s jedne strane mora sadržavati sve troškove davatelja usluge kako bi kontinuirano i kvalitetno mogao isporučivati uslugu, a s druge strane cijena mora biti pravična i poticajna za korisnike koji odvajaju korisni otpad. – Nažalost puno je nepoznanica u ovom trenutku i teško je napraviti točnu procjenu, ali s vremenom se sustav može dorađivati i ispravljati ukoliko bude potrebno – zaključio je direktor Komunalca naglasivši kako su troškovi odvoza komunalnog otpada na našem području vrlo visoki s obzirom na veliki područje na kojem Komunalac pruža usluge. – Uredba predviđa minimalno dva odvoza komunalnog otpada mjesečno, međutim Komunalac Vrbovec ostat će na četiri odvoza, s tim da će korisnicima ponuditi mogućnost da, s obzirom na količinu miješanog komunalnog koje proizvedu, sami odluče koliko odvoza žele imati – pojasnio je Jelić.

Još uvijek nije definirana konačna cijena odvoza miješanog komunalnog otpada no direktor Komunalca najavio je kako će cijena za naše područje biti među najpovoljnijima, u odnosu na gradove u okruženju.

Novi sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada donosi brojne novine pa će tako biti potrebno uspostavit i sustav evidencije broja odvoza otpada. Kako stoji u pojašnjenju Komunalca Vrbovec, zelene kante za miješani komunalni otpad su čipirane i sustav je povezan s računovodstvenim programom. No i dalje ostaje problem biootpada, jer Komunalac nema svoju kompostanu, a najbliža je u Ivanić Gradu, gdje je cijena odlaganja takvog otpada visoka, iznosi jednu kunu po kilogramu. Rezultat toga bit će i iznimno visoka cijena odlaganja biootpada, a ukoliko korisnici usluga to zatraže, Komunalac je dužan odvoziti i takav otpad. – Postoji mogućnost kompostiranja biootpada u vlastitom dvorištu, što je velika prednost ovog našeg ruralnog kraja. Što se tiče stambenih zgrada, biootpad će se odvoziti u kontejnerima i odlagati na Beljavinama te će se nastali kompost koristiti za naše potrebe. Uz to uvodimo i novinu na tzv. „zelenim otocima“. Naime, do sada su građani u kontejnere na javnim površinama mogli odlagati papir, plastiku i staklo, a sada ćemo dodati i kontejnere za metal. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i nabavom mobilnog recilažnog dvorišta zaokružit ćemo jednu cjelinu, koja će činit jako dobar sustav gospodarenja otpadom u gradu Vrbovu – naveo je direktor Komunalca Mato Jelić.

Inače, novim sustavom prikupljanja otpada predviđene su i kazne za građane. Naime, ukoliko djelatnici Komunalca na primjer u kontejnerima za papir nađu miješani komunalni otpad, moći će vlasnika tog kontejnera novčano kazniti. Uz to, predviđene su i povlaštene kategorije građana – „vikendaši“ i osobe koje borave u inozemstvu će od sada plaćati fiksni dio cijene odvoza otpada te broj pražnjenja kante. – Velika novost je i to što ćemo svo primatelje zamjčene minimalne naknade prema rješenju Centra za socijalnu skrb osloboditi od plaćanja odvoza komunalnog otpada. Oni će imati svoje kante, ali neće morati plaćati odvoz smeća. Ovo je zapravo najekonomičnije rješenje jer Komunalac potroši puno vremena i sredstava kako bi pokušao naplatiti dugovanja, ali to se uglavnom ne dogodi i mi svoja potraživanja moramo otpisati, jer je zajamčena minimalna naknada izuzeta od ovrha – pojasnio je Jelić.

 

Divlja odlagališta

Problematika „divljih odlagališta“ pokušat će se riješiti Odlukom o sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanje odbačenog otpada, koja je također usvojena na sjednici Gradskog vijeća. Tom odlukom predviđena je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, provedba redovitog godišnjeg nadzora radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.  U Odluci također stoji kako će Grad Vrbovec uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici www.vrbovec.hr. Osim prijave putem mrežne stranice građani će nepropisno odbačen otpad moći prijaviti i putem obrasca kojeg će moći osobno ili poštom dostavit u Grad. Kao još jednu mjeru sprječavanja nastanka „divljih odlagališta“ Komunalac uvodi i mogućnost odvoza glomaznog otpada na poziv, prema važećem cjeniku. – Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Vrbovca i to u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa – dodao je Jelić.

Uvođenje novog sustava planirano je 1. travnja 2018. godine.

 

Dio vijećnika vrbovečkog Gradskog vijeća imao je brojne prigovore na odluku o prikupljanju otpada.

HDZ-ovog vijećnika Miju Mijatovića zasmetalo je što je izvjestitelj Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada bio predstavnik davatelja usluge. – Ovaj dokument su trebale pripremiti gradske službe jer ga predlaže gradonačelnik. Nije mi jasno zašto davatelj usluge predstavlja ovaj dukument – konstatirao je Mijatović. Direktor Komunalca Mato Jelić odgovarajući na ovo pitanje posebno je naglasio kako Komunalac nije neki koncesionar koji sam sebi kroji odluku kako mu paše – Mi smo gradska tvrtka, produžena smo ruka Grada i ne vidim nikakav sukob interesa u tome što je Komunalac predložio ovu odluku. Na kraju Gradsko vijeće donosi odluke i vi ovaj prijedlog možete i odbiti ako smatrate da nije dobar – dodao je.

Vijećnik Mijatović također je istaknuo kako smatra da neće biti potrebno minimalno dva puta mjesečno odvoziti miješani komunalni otpad, s obzirom da je sada obavezno odvajanje biootpada. – Smatram da je građanima trebalo ponuditi mogućnost jednog mjesečnog odvoza – zaključio je.

Jelić je ovdje pojasnio kako je davatelj usluge prema Uredbi dužan miješani komunalni otpad odvoziti minimalno jednom u 15 dana.

Damir Fašaić (HDZ) istaknuo je važnost cijene odvoza otpada, koja će naravno ovisiti o broju odvoza. – Odvajanjem biootpada smanjit će se količina miješanog otpada u kućanstvima jer će se biootpad odvoziti četiri puta mjesečno ili ćemo ga kompostirati. Prema ovoj Odluci predviđeno je barem osam izlazaka kamiona, što će zasigurno utjecati i na cijenu koja je formirana na temelju fiksnog i varijabilnog dijela, koji će ovisiti o broju odvoza otpada – rekao je Fašaić te dodao da je Odluka o novom načinu prikupljanja otpada nedorečena, osobito po pitanju broja odvoza, načinu prikupljanja biootpada i definiranju povlaštenih kategorija.

Dražen Sudinec (Reformisti) ujedno i bivši direktor Komunalca Vrbovec naveo je kako ovoj problematici nitko ne pristupa racionalno, sa smislenim kalkulacijama. – Kada sam bio direktor Komunalca nabavili smo opremu, ali nismo uveli sustav odvojenog prikupljanja otpada, a razlog je upravo ovo o čemu sada raspravljamo. Naime, da bismo mogli donijeti pravičnu odluku, prvo moramo vidjeti što je direktor predvidio u svojim kalkulacijama. Moramo znati koliki su troškovi ovakvog sustava. Ne vidim parametre na temelju kojih mi danas možemo donijeti odluku o načinu prikupljanja otpada – istaknuo je Sudinec.

I nezavisni vijećnik Darko Dananić dodao je kako ne može dignuti ruku za nešto za što ne zna koliko će koštati.

 

Na kraju, Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada usvojena je s devet glasova za i četiri glasa protiv.

ChannelImages

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime