prof. dr. sc. Ivan Koprić od 1. listopada novi dekan Pravnog fakulteta

0
Komunalac add

Naš sugrađanin prof. dr. sc. Ivan Koprić 1. listopada službeno preuzima dužnost dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vijeće Pravnog fakulteta izabralo je prof. dr. sc. Ivana Koprića za dekana za akademsko razdoblje 2021./2022. i 2022./2023., a izbor je potvrđen na nedavno održanoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Koristim prigodu zahvaliti svim članovima Vijeća Pravnog fakulteta, mojim dragim kolegicama i kolegama profesoricama i profesorima te studenticama i studentima koji su mi dali toliko čvrstu potporu koja me čini baš ponosnim na naš Fakultet. Osjećam naravno i veliku odgovornost, ali ne bojim se izazova. Vjerujem da ćemo Uprava u koju ću za prodekane predložiti nekoliko kolegica i kolega koje izrazito cijenim i ja, skupa sa svim profesorima i drugim zaposlenicima te studentima, održati a možda i dodatno ojačati ugled i kvalitetu našeg Fakulteta. Imena prodekana ću objaviti kada ih izabere Vijeće Fakulteta.

Zahvaljujem i svim članovima Senata te Upravi Sveučilišta na čelu s rektorom profesorom Damirom Borasom na potpori koju su mi pružali tijekom procesa izbora za dekana. Ne bih ovom prilikom išao u detalje, ali htio bih dati doprinos izgradnji moderne institucije, modernog europskog fakulteta u okviru kvalitetnog sveučilišta.

Pored ostalog, zalagat ću se za uključivanje u sukreiranje takve, moderne i kvalitetne, dinamične i razvojno usmjerene institucije svih studenata, profesora, istraživača i drugih zaposlenika, otvorenost prema javnosti, još aktivnije uključivanje u različite oblike međunarodne suradnje, kolegijalno uvažavanje i koheziju unutar Fakulteta, suradnju sa strukom i svim našim kolegicama i kolegama ekspertima u pravnoj praksi koji struku i njezin razvoj aktivno podupiru, kritičnost prema samima sebi u struci i na Fakultetu, postavljanje jasnih kriterija i razvoj sustava osiguravanja kvalitete, odgovornost, osjetljivost i solidarnost, doprinos razvoju zajednice i društveno odgovorno djelovanje, etičnost i integritet, zaštitu svih od bilo kakvog oblika diskriminacije i aktivno pomaganje onima koji su u riziku ili nekoj nepovoljnoj situaciji. Želim da naš Fakultet bude dobar primjer.

Zadnje što želim napomenuti je da na Fakultetu imamo četiri studijske skupine sa studijskim programima u područjima prava, socijalnog rada i socijalne politike, javne uprave i javnih financija. Nerijetko se to previdi, a ja sam uvjeren da je to jedna od naših prednosti i izvor snage, jednako kao i izrazito velik ljudski potencijal i ekspertiza kojom Fakultet raspolaže. Ponekad mi je žao da taj kapacitet i potencijal ne dolaze više do izražaja u stvarima od općeg interesa. Nadam se da ćemo možda i na tom planu nešto moći učiniti. Do kraja ove akademske godine Fakultet vodi Uprava na čelu s profesorom Igorom Glihom koja je i meni u procesu izbora pružila potporu i pomoć, kao što i ja njima kanim i dalje pružati potporu do kraja njihovog mandata. Zahvalan sam svima koji su mi na ljudskoj i kolegijalnoj razini davali potporu i pomoć od trenutka kad sam izrazio želju kandidirati se za dekana. Nadam se dobroj volji, potpori, entuzijazmu i pozitivnom stavu svih i dalje. Nitko nije uspio sam, svi smo mi tek obični ljudi čija se veličina može mjeriti tek brojem onih koji su na našoj strani – objavio je prof. dr. sc. Ivan Koprić na svom facebook profilu.

Inače, profesor dr. sc. Ivan Koprić redoviti je profesor u trajnom zvanju zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 6. siječnja 1965. godine u Vrbovcu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Upisao je pravni studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1982. na kojem je diplomirao 1987. uz odsluženje vojnog roka u akademskoj godini 1983/84. Za vrijeme studija dvaput je dobio rektorovu nagradu za pisane radove, Psihologija žrtve i vrednovanje u krivičnom pravu (1985.) te Komuniciranje i birokratizacija društva (1987.). Bio je član uredništva studentskog časopisa Pravnik od 1985. do 1987. godine.

Kao pravnik za zastupanje radio je u Pravnoj službi poduzeća PIK Vrbovec-Mesna industrija od 1987. do 1990. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1. rujna 1990. na Katedri za upravnu znanost kao mladi istraživač (znanstveni novak), kao asistent od 1. rujna 1994., kao docent od 28. lipnja 2000., kao izvanredni profesor od 29. listopada 2003., kao redoviti profesor od 15. siječnja 2008., te kao redoviti profesor u trajnom zvanju od 15. siječnja 2013. godine. Upisan je u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske pod matičnim brojem 174790.

U akademskim godinama 2001/02. i 2002/03. obavljao je dužnost prodekana Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od rujna 1995. do kraja prosinca 2001. bio je tajnik Poslijediplomskog studija iz upravno-političkih znanosti na Fakultetu. Od akademske godine 2005/06. do uključivo 2012/13. obavljao je dužnost predstojnika Zavoda za javno pravo i javnu upravu Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dužnost predstojnika Katedre za upravnu znanost na istom Fakultetu obavlja od akademske godine 2007/08. Od 16. prosinca 2011. do 15. prosinca 2015. obavlja dužnost predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, u rangu prodekana Fakulteta.

Od 2011. do 2015. godine je voditelj jednog od smjerova poslijediplomskog doktorskog studija na istom Fakultetu (smjer javno pravo i javna uprava). Od listopada 2004. do rujna 2007. godine obavljao je dužnost pročelnika Upravnog odjela na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Od siječnja 2007. do 15. prosinca 2011. bio je dekan Društvenog veleučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2010. godine obavljao je dužnost voditelja poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu. Član je Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Upravljanje gradom Sveučilišta u Zagrebu od 2010., kao i Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu od 2010. nadalje. Obavljao je i druge dužnosti u okviru tijela Pravnog fakulteta u Zagrebu i drugdje.

Završio je poslijediplomski studij pravnih znanosti upravno-političkog smjera s izvrsnim uspjehom. Dana 30. lipnja 1994. godine obranio je magistarski rad Uvjetovanost komuniciranja strukturom upravne organizacije, a 14. srpnja 1999. godine obranio je doktorsku disertaciju Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama, sve na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik je stručne udruge Institut za javnu upravu od 2008. godine, dok je prije toga od 2000. do 2008. bio član Tajništva te udruge (njezino rukovodeće tijelo). Član je Instituta za javnu upravu od osnivanja 1997. godine. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske od osnivanja 2001., s tim da je od 2006. član njezinog Znanstvenog vijeća, a od 2013. Predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Glavni je i odgovorni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration od 2005., dok je u razdoblju 2004.-2005. bio član Uredništva toga časopisa. Član je Izdavačkog savjeta časopisa Pravnik (Zagreb) od 1995. Član je Uredništva znanstvenog časopisa Revija za socijalnu politiku od 2004. godine, Uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Lex localis (Maribor, Slovenija, Graz, Austrija, Trst, Italija, Split, Hrvatska) od 2008., Uredništva znanstvenog časopisa Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske od pokretanja časopisa 2010. te Uredništva znanstvenog časopisa Riesed, Revista Internacional de Estudios Sobre Sistemas Educativos, Mexico City. Glavni je urednik Biblioteke knjiga Suvremena javna uprava pokrenute 2002. godine.

Sudjelovao je kao istraživač i voditelj u više od 40 znanstveno-istraživačkih i policy projekata. Održao je preko 160 izlaganja i pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima, većinom u inozemstvu. Autor je ili suautor više od 20 knjiga, više od 110 znanstvenih i preko 180 stručnih i drugih radova, od čega je značajan broj objavljen u inozemnim publikacijama.

Dobitnik je ugledne međunarodne Nagrade „Alena Brunovska“ za 2016.g. koju mu je NISPAcee, mreža škola i instituta za javnu upravu srednje i istočne Europe dodijelila za postignuća u izvrsnosti poučavanja, pedagoško djelovanje te za doprinos praksi i primijenjenim istraživanjima u području javne uprave. Bio je predsjednik međunarodnog organizacijskog odbora The 24th NISPAcee Annual Conference “Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress”, Zagreb, 19.-21 svibnja 2016. Organizirao je i brojne druge međunarodne znanstvene konferencije.

Prof. dr. sc. Ivan Koprić dobitnik je Godišnje nagrade Grada Vrbovca za izrazit doprinos u razvoju znanosti javne uprave, obrazovanju mladih i promociju društvenog života na području grada Vrbovca. Također, dugogodišnji je kolumnist Radio Vrbovca.

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime