Javni natječaj za prodaju nekretnina

0
Komunalac add

Predmet Javnog natječaja za prodaju nekretnina je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vrbovca koje se nalazi u široj zoni centra grada Vrbovca između Trga Petra Zrinskog i Vinogradske ulice, koje je upisano u  Zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. VRBOVEC 1, zk.ul.br. 5674 i to:

Rbr. Kat.čest.br. POVRŠINA/m2
1. 1733/2 2331
2. 1734 1209
3. 1721/1 1279

Zemljište se prodaje (po principu „viđeno-kupljeno“) radi izgradnje novo planiranog naselja te se prema Urbanističkom planu uređenja Grada Vrbovca predmetno zemljište nalazi unutar zone M1 – mješovite namjene pretežito stambene te je u I. je zoni Grada Vrbovca prema Odluci o komunalnom doprinosu.

Na predmetnom zemljištu obvezuje se gradnja višestambene zgrade (stambene ili mješovito stambeno-poslovne namjene) minimalne katnosti P+3, a maksimalne Po/S+P+4. Za ostale lokacijske uvjete primjenjuje se čl. 12. (4.2.1. Mješovita, pretežito stambena namjena s oznakom M1) Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca.

Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, koji je na uvidu ponuditeljima u sjedištu Grada Vrbovca, na adresi: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, radnim danom od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati. Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta dostupni su zainteresiranima u elektronskom obliku na službenoj Internet stranici Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr).

Ukupna početna cijena zemljišta iz točke I. ovog Natječaja iznosi, kako slijedi:

 1. kč.br. 1733/2, zk.ul.br. 5674, k.o. Vrbovec 1, površine 2331 m– 1.228.314,00 kuna
 2. kč.br. 1734, zk.ul.br. 5674, k.o. Vrbovec 1, površine 1209 m2 – 637.079,00 kuna
 3.  kč.br. 1721/1, zk.ul.br. 5674, k.o. Vrbovec 1, površine 1279 m2 – 673.439,00 kuna.

Natječaj se provodi u krugovima.

Ponuditelji mogu svoje ponude podnijeti za svaki krug natjecanja kako slijedi:

 1. krug: od 01.08.2022. do 31.08.2022.
 2. krug: od 03.10.2022. do 31.10.2022.
 3. krug: od 01.12.2022. do 30.12.2022.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se posebno za svaku pojedinu nekretninu iz točke II. ovog Natječaja u zatvorenoj omotnici.

Rok za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina iz ovog Javnog natječaja za 1. krug je do 31.08.2022. do 12,00 sati, a za svaki daljnji krug ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude do dana otvaranja ponuda do 12,00 sati. Ponude moraju biti predane i zaprimljene u sjedištu Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec najkasnije do dana otvaranje ponuda do 12,00 sati za svaki pojedini krug. Ponude koje budu zaprimljene izvan navedenih rokova, neće biti uzete u obzir.

Ponuditelji mogu svoje ponude na Javni natječaj podnijeti poštom preporučenom pošiljkom ili osobno u pisarnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 07,00 sati do 15,00 sati. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnici Grada Vrbovca, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Ponuda na javni natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici s obveznom naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ“

Ponuda se podnosi u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i obvezno mora sadržavati sljedeće (OBRAZAC PN-1):

 • ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, adresu prebivališta, odnosno sjedišta ponuditelja
 • oznaku zemljišta za koju se dostavlja ponuda,
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu nekretnine iz ovog Javnog natječaja, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem.

Ponudi je potrebno priložiti:

 1. izvod iz sudskog registra, obrtnog registra ili drugog odgovarajućeg registra za pravne osobe (izvornik), ne stariji od 30 dana od dana predaje, odnosno zaprimanja ponude ponuditelja;
 2. dokaz o državljanstvu za fizičke osobe (preslika osobne iskaznice ili drugog odgovarajućeg dokumenta);
 3. potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Vrbovcu (na ponudi, upisuje Grad Vrbovec);
 4. potvrdu o nepostojanju poreznog duga nadležne Porezne uprave (izvornik ili ovjerena preslika), koja ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje, odnosno zaprimanje ponude ponuditelja;
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 6. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji o vlastitom trošku, potvrđuje da u cijelosti prihvaća uvjete Javnog natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda (OBRAZAC PN-2).

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon 01/2799-906, 01/2799-900.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime